FULLMET jako lider rynku rozwiązań konstrukcji stalowych nieustannie dąży do rozwoju i podnoszenia standardu swojej oferty produktowej. Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjnymi projektami FULLMET współfinansowanymi z Funduszy Europejskich

„FULLMET” WOJCIECH CIEPLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Nowoczesna infrastruktura badawczo-rozwojowa akceleratorem nowych produktów i procesów technologicznych w firmie FULLMET”

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury B+R dzięki, której będzie możliwe przeprowadzeni prac B+R, których celem jest zbudowanie rodziny systemu schodów modułowych FILSS II, gdzie produkt jest dostosowany do zapewnienia komunikacji pomiędzy kondygnacjami w obiektach przemysłowych. Aby to osiągnąć firma zaplanowała zakup niezbędnego wyposażenie umożliwiającego realizację w/w celu.

Wartość projektu: 6 022 523,51 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 682 285,27 PLN

Wkład własny: 3 340 238,24 PLN

„FULLMET” WOJCIECH CIEPLIŃSKI  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie FULLMET Wojciech Ciepliński poprzez termomodernizację budynków produkcyjnych i administracyjnych oraz montaż instalacji OZE.

Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 5 budynków dotycząca modernizacji przegród dachowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłóg, modernizacja systemu wentylacji, modernizacja CWU i CO oraz wdrożeniem OZE (pompa ciepła), co w znaczący sposób wpłynie na poziom zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wartość projektu: 1 725 412,99 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: : 814 445,32PLN

Wkład własny: 910 967,67 PLN

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy system innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze”

Voucher dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji — rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Operator udziela MŚP vouchera na dofinansowanie kosztów usługi doradczej specjalistycznej pn. Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa. Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość usługi doradczej brutto wynosi 216 480,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 176 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

Wartość dofinansowania wynosi 140 800,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100), co stanowi 80 % wydatków kwalifikowalnych usługi doradczej.