Voucher dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji — rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"

 

Operator udziela MŚP vouchera na dofinansowanie kosztów usługi doradczej specjalistycznej pn. Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa. Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość usługi doradczej brutto wynosi 216 480,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 176 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

Wartość dofinansowania wynosi 140 800,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100), co stanowi 80 % wydatków kwalifikowalnych usługi doradczej.

 

Loga